WeblogSkin

وبلاگ نمایندگی نیک آباد - نمونه سوالات امتحان از پروتکل اصلاحیه DST
نمونه سوالات امتحان از پروتکل اصلاحیه DST
پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 09:28 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهره tavoosi | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله
نمونه سوالات و مطالب مهم اصلاحیه پروتکل DST


برای تریاک کشیدنی و شیره کشیدنی روند برنامه درمان به چه صورت است؟
برای این نوع مصرف از برنامه( ۳-۶) استفاده میکنند هر وعده یک سی سی ، روزانه ۳سی سی و پس از گذشت سه روز این مقدار دو برابر می شود یعنی هر وعده ۲ سی سی روزانه ۶ سی سی، سپس تا سقف هر وعده ۲/۵ سی سی - روزانه ۷/۵ سی سی دارو را افزایش می دهیم و طبق روال قبل ۴۲ روز یا دو پله توقف داریم و بعد کاهش را طبق جدول انجام می دهند.

(در هر شرایطی از مصرف ابتدا باید دودی کاملا قطع شود حال مصرف  شیره باشد یا تریاک یا هروئین یا هر مواد دیگر فرقی نمی کند)

فردی با مصرف 15گرم تریاک کشیدنی با وافور وارد کنگره می شود شروع داروی این فرد در هر وعده چند سی سی می باشد؟
۱سی سی «
۳سی سی
۱/۵سی سی
۶سی سی

در صورتی که شخصی با مصرف بیش از ۱/۶۵ گرم تریاک خوراکی وارد پروسه درمان شود چه پروژه ای روی او کاربرد دارد؟
 پروژه ی ( ۱۶/۵-۹) یا خام خام

 بالاترین مصرف برای افرادی که مصرف شیره ی خوراکی دارند روزانه چقدر است؟
۹سی سی
۱۶/۵سی سی «
۱۳/۵سی سی 
صلاح دید راهنما

اگر فردی با مصرف شیره خوراکی و هروئین دودی وارد کنگره شود راهنما چگونه برنامه میدهد و تجویز شربت تریاک را بر چه اساسی می گیرید؟
ماده ای که خوراکی باشد.
ماده ای که دودی باشد.
غالب یا ماده ای که میزان مصرفش بیشتر است . «
همه موارد صحیح می باشد.

شخصی با مصرف ۴ گرم تریاک خوراکی و ۱ گرم تریاک کشیدنی وارد کنگره میشود مصرف روزانه این شخص طبق کدام برنامه میباشد؟
دودی
خوراکی «
خوراکی و دودی
هیچکدام

تی دی اس مصرفی برای مصارف تریاک دودی در شروع چقدر است؟
۵/۵ سی سی
۴/۵سی سی
۲سی سی
1 سی سی «

برای مصارف هروئین چه برنامه ای پیاده می شود؟
برنامه دارویی شخص از روز نخست با هر وعده ۲ سی سی روزانه۶سی سی شربت تریاک شروع می شود و به مدت ۲۱ روز ثابت می ماند، سپس دارو را حداکثر تا میزان هر وعده ۳/۵ سی سی روزانه ۱۰/۵ سی سی افزایش می دهند در نهایت بر روی این پله ۴۲ روز توقف داشته و بعد طبق جدول کاهش ،شربت تریاک را به صفر می رسانند.

 شخصی با مصرف ۳ گرم هروئین وارد کنگره شده است tds مصرفی این شخص در شروع چقدر است؟
۶سی سی
۱سی سی
۲ سی سی «
۱/۵سی سی

بالاترین سقف دارو برای تزریق هروئین چقدر است؟
۱۶/۵سی سی
۹سی سی
۱۰/۵سی سی «
۱۳/۵ سی سی

بیشترین میزان مجاز دارو که برای
شخصی در نظر گرفته میشود در کنگره چقدر است؟
۱۳/۵سی سی
۱۷سی سی
۱۶/۵ سی سی «
۱۶سی سی


 شخصی با مصرف ۲ گرم شیشه وارد کنگره می شود مصرف روزانه این شخص در ابتدا چند سی سی می باشد؟
۱ سی سی
۲سی سی
۰/۵ سی سی
۰/۳ سی سی «

متد dst  برای افرادی که از شربت متادون استفاده میکنند به چه صورت است؟
حالت اول، در صورتی که شخصی با مصرف روزانه ۱۶/۵ سی سی شربت متادون و یا کمتر از آن وارد کنگره شد، دقیقا به همان میزان داروی ot طبق موارد زیر تجویز می گردد.
مرحله اول، میزان مصرف شربت متادون شخص دی اس تی می شود یعنی به سه وعده مساوی در روز تقسیم می کنیم (در این شرایط برای رند شدن مقدار را طبق جدول گرد کنیم)
مقدار به دست آمده را به مدت یک هفته با همان شربت متادون به منظور سازگاری ادامه می‌دهیم.
صبح »متادون
ظهر » متادون
شب » متادون
مرحله دوم، وعده ظهر شربت متادون را برداشته و به همان میزان شربت تریاک جایگزین میکنیم و به مدت یک هفته این برنامه را ادامه می‌دهیم.
صبح »متادون
ظهر» شربت تریاک
شب » متادون
مرحله سوم، مصرف متادون در وعده صبح را برداشته و به همان میزان شربت تریاک جایگزین می کنیم .یک هفته دیگر نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.
صبح » شربت تریاک
ظهر » شربت تریاک
شب » متادون
مرحله چهارم؛ مصرف شربت متادون در وعده شب حذف می شود و به جای آن به همان میزان شربت تریاک می دهیم سپس به مدت ۴۲ روز و یا دو پله روی این برنامه جهت سازگاری توقف می کنیم و بعد عملیات کاهش را طبق جدول DST انجام می دهیم.
صبح » شربت تریاک
ظهر » شربت تریاک
شب » شربت تریاک
حالت دوم، در صورتیکه شخص با مصرف بالاتر از ۱۶/۵ سی سی روزانه شربت متادون وارد شود. ابتدا شربت متادون مصرفی شخص را همزمان مقداری کاهش و TDs می‌نماییم و حداکثر طی دو هفته به میزان نزدیک ۱۶/۵ سی سی می رسانیم سپس مراحل جایگزینی شربت تریاک به جای شربت متادون انجام می شود.

شخصی با مصرف ۵۰ سی سی متادون وارد کنگره شده است بعد از پدیده سازگاری در هفته دوم روزانه باید چقدر شربت تریاک مصرف کند؟
۱۶/۵سی سی
۱۳/۵سی سی
۱۱ سی سی «
۱۰/۵  سی سی

برنامه ترامادول مانند پروتکل ....... محاسبه و اقدام می گردد.
دی اس تی
متادون «
شیره
تریاک خوراکی

+  برای هر قرص صد میلی گرمی ترامادول ۰/۵ سی سی شربت تریاک در نظر گرفته می شود.

 به جای هر قرص ۲۰۰ میلی گرمی ترامادول چند سی سی شربت تریاک در نظر گرفته می شود؟
۰/۵ سی سی
۱ سی سی «
۲ سی سی
۵ سی سی

+ در صورتی که میزان شربت تریاک محاسبه شده کمتر از ۶ سی سی بود می توانیم تا سقف ۶سی سی بالا برده و سپس توقف و بعد از آن کاهش را انجام دهیم.

+ یک قرص متادون میلی گرم معادل ۱ سی سی شربت متادون و ۱ سی سی شربت تریاک می باشد.

+ یک قرص متادون ۲۰ میلی گرمی؛ معادل۴ سی سی شربت متادون و ۴ سی سی شربت تریاک می باشد.

+ یک قرص متادون ۴۰ میلی گرمی، معادل ۸ سی سی شربت متادون و ۸ سی سی شربت تریاک می باشد.

+ یک قرص ترامادول ۱۰۰ میلی گرمی، معادل 0/5 سی سی شربت تریاک می باشد.

+ یک قرص ترامادول 200 میلی گرمی معادل 1سی سی شربت تریاک می باشد.

برای یک قرص ۴۰ میلی گرمی متادون چند سی سی شربت تریاک در نظر گرفته می شود
۸ سی سی «
۹ سی سی
۱۶/۵ سی سی
۱۰/۵ سی سی

برنامه شیره خوراکی چگونه می باشد؟
دقیقاً همانند تریاک خوراکی محاسبه می گردد ولی برای جایگزین کردن شیره خوراکی با شربت تریاک از قانون جایگزینی شربت تریاک برای متادون استفاده میکنیم.

 شخصی با مصرف ۱/۵ گرم شیره خوراکی وارد کنگره می شود، مصرف روزانه این شخص در هفته اول چند سی سی شربت تریاک می باشد؟
۴/۵ سی سی
۵/۵ سی سی «
۳/۵ سی سی
۱۶/۵  سی سی

بالاترین میزان دارو برای مصارف دودی، شیره و تریاک چقدر است؟ 
۱۰/۵سی سی
۹سی سی
صلاح دید راهنما
۷/۵ سی سی «

 چند روز مسافر را در پله ی سقف میتوان نگه داشت؟
۲۱ روز
۷ روز 
۱۴ روز
۴۲ روز «

راهنما در طول سفر چند بار می‌تواند پله رهجو را تکرار دهد یا بالا ببرد؟
۱ بار و دو پله افزایش «
۲بار و یک پله افزایش
۳بار و یک پله افزایش
الف و ج صحیح میباشد

تلرانس برای هر نامه حداکثر چند سی سی می باشد؟
۱ سی سی
۳ سی سی «
۲/۵ سی سی
۴ سی سی

 پله ی آخر رهجو روزانه(۰/۳) حداقل چند و حداکثر چند روز ادامه دارد؟
۴ تا 21 روز «
۳ روز تا ۱۸ روز
۱ روز تا ۲۱ روز
۷روز تا ۱۴روز

پنج نامه اول مسافر باید چند هفته ای نوشته شود؟
1 هفته ای 《
3 هفته ای
6 هفته ای
2 هفته ای

راهنما در چه مقطع مجاز است پله رهجو را افزایش دهد؟
اول سفر
اواسط سفر
اواخر سفر
در هر مقطعی از سفر《

برای درمان الکل با شربت تریاک چگونه عمل میکنند؟
 ابتدا بایستی مقدار الکل مصرفی روزانه شخص محاسبه و TDs گردد.سپس طی مدت 60روز الکل شخص را تیپر کرد و بعد قطع می کنیم. در صورتی که فرد مرتب و منظم بود و در تمامی جلسات حضور داشت می توانیم شربت تریاک را همانند متد شیشه جایگزین نماییم.

 برای درمان شیشه،با روش دی اس تی چگونه عمل می شود؟  
ابتدا شیشه قطع میشود ودر هفته اول روزانه 0/3 سی سی و در هفته دوم 0/6 سی سی و در هفته سوم 0/9 سی سی میباشد و در پله های 21 روزه ترجیحا تا سقف 4/ 5 سی سی  افزایش میابد و سپس کاهش میدهند.

برای درمان الکل با داروی شربت تریاک ابتدا باید مقدار الکل روزانه شخص محاسبه و.........گردد و سپس طی مدت.........روز الکل شخص را تیپر کرد 

تی دی اس و 90 روز
تی دی اس و 60 روز «
دیلی و 60 روز
دی اس تی و 60 روز

میزان سقف شربت تریاک در درمان الکل چه میزان می باشد؟
۶ سی سی روزانه می باشد.«
۹سی سی روزانه می باشد.
تی دی اس ۳ سی سی می باشد.
۷/۵ سی سی می باشد.

فاصله روزانه وعده ها در متد دی اس تی چگونه است گزینه غلط را مشخص کنید.
صبح ساعت ۵  ظهرساعت۱  شب ساعت ۹
صبح ساعت ۶  ظهر ساعت ۲   شب ساعت ۱۰
صبح ساعت ۹  ظهر ساعت ۲   شب ساعت ۱۱  «
صبح ساعت ۷  ظهر ساعت ۳   شب ساعت ۱۱


تهیه و تنظیم: کمک راهنما همسفر مریم (لژیون دوم)
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: آزمون،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر سعیده شنبه 25 مرداد 1399 22:34
خدا قوت خدمت کمک راهنمای محترم خانم مریم
همسفر سعیده شنبه 25 مرداد 1399 22:34
خدا قوت خدمت کمک راهنمای محترم خانم مریم
همسفر زهره شنبه 25 مرداد 1399 08:54
بسیار عالی بود
خداقوت خدمت کمک راهنمای محترم خانم مریم عزیز.
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic