وبلاگ نمایندگی نیک آباد http://nikabadc60.mihanblog.com 2017-11-18T15:40:43+01:00 text/html 2017-11-18T03:08:38+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani مشارکت مکتوب، در باب دستور جلسه وادی سوم http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1737 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به نام قدرت مطلق<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در باب دستور جلسه هفتگی: وادی سوم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به قلم کمک راهنما؛ همسفر فاطمه<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img src="http://uupload.ir/files/ya7w_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA.jpg" alt="Image result for ‫تصویر برای مشارکت مکتوب‬‎"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">اگر تمام اعضای کنگره از دیده‌بان گرفته تا ایجنت، مرزبانان و کمک راهنمایان همه بسیج شوند تا یک نفر به رهایی برسد تا خود فرد مصرف‌کننده نخواهد و تلاش نکند و هدفی برای درمان نداشته باشد کمک دیگران بی‌ثمر وبی فایده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%"><br></p> text/html 2017-11-18T01:41:05+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani گزارش تصویری، برگزاری آزمون و سوالات http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1735 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">برگزاری آزمون داخلی همسفران شعبه نیک‌آباد در تاریخ 23/8/96<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">«منابع آزمون: از صفحه صد تا دویست کتاب 60 درجه زیر صفر»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/houx_photo_2017-11-17_22-23-52.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><br></p> text/html 2017-11-16T11:56:33+01:00 nikabadc60.mihanblog.com نمایندگی نیک آباد رهایی های نمایندگی نیک آباد http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1734 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/yhm4_00_%282%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><h3 style="text-align: start; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px; margin: 0px;"><b style="font-size: 16pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;">روز&nbsp;چهارشنبه 96/8/24</b></h3><h3 style="text-align: start; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px; margin: 0px;"><b style="font-size: 16pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;">مانند هفته های گذشته،&nbsp;<span style="color: red;">شاهد رهایی2نفر</span>&nbsp;از اعضای&nbsp;کنگره 60</b></h3><h3 style="text-align: start; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px; margin: 0px;"><b style="font-size: 16pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><br></b></h3><h3 style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; padding: 0px; margin: 0px;"><b style="font-size: 16pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; line-height: 20px;">شعبه نیک&nbsp;</b><b style="font-size: 16pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; line-height: 20px;"><font color="#222222">آباد از بند مصرف مواد مخدر</font><font color="#222222">&nbsp;</font></b><b style="font-size: 16pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; line-height: 20px;">به</b><b style="font-size: 16pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; line-height: 20px;">دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس&nbsp;دژاکام بودیم.</b></h3><h3 style="text-align: start; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px; margin: 0px;"><b style="font-size: 16pt; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 20px;"><br></b></h3><h3 style="text-align: start; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px; margin: 0px;">از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 &nbsp;شعبه نیک اباد، رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان و خانواده های محترمشان تبریك و تهنیت&nbsp;<br></h3><h3 style="text-align: start; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px; margin: 0px;"><br></h3><h3 style="text-align: start; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12pt; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px; margin: 0px;">عرض می کنیم و امیدواریم در سفر دوم خدمتگزاران خوبی برای کنگره 60 باشند .</h3></div> text/html 2017-11-16T11:13:31+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مرتضی ضیایی کارگاههای آموزشی عمومی نمایندگی نیک آیاد http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1733 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">جلسه پنج‌شنبه مورخ&nbsp;&nbsp;96/8/25جلسه هفتم از دور بیستم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران شعبه نیک‌آباد با استادی&nbsp;&nbsp;مسافر غلام، نگهبانی مسافر مرتضی و دبیری مسافر علی با دستور جلسه «وادی سوم و تأثیر آن روی من»&nbsp;&nbsp;رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/gzd_img_5659.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2017-11-15T10:04:48+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران (96/8/23) http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1731 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">روز سه‌شنبه، جلسه دوم از دور پنجم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 شعبه نیک‌آباد در تاریخ 96/8/23 با استادی <b>همسفر مهری،</b> نگهبانی <b>همسفر مریم </b>و دبیری <b>همسفر زهره</b> با دستور جلسه </span><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">DST</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و تجربه من از سایر روش‌ها</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"> رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/qu1g_img_5636.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>مسافران ما یک‌شبه معتاد نشده‌اند که یک‌شبه بخواهند آن را ترک کنند این‌یک بیماری است که طی مدت‌زمانی باید جسم و روان باهم به تعادل برسد تا درمان صورت پذیرد.</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2017-11-15T04:22:59+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani خلاصه سی دی پرسش و پاسخ http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1730 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:150%"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">به نام قدرت مطلق<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:150%"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">&nbsp;سی دی پرسش و پاسخ از آقای مهندس<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:150%"><img src="http://up.c60.ir/repository/14901/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B3%DB%B8-%DB%B4%DB%B6.jpg"></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:150%"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="http://up.c60.ir/repository/14901/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B3%DB%B8-%DB%B4%DB%B6.jpg" style="width:375pt;height:264.75pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B3%DB%B8-%DB%B4%DB%B6"> </v:imagedata></v:shape><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">اگر در صراط مستقیم حرکت کنیم به ارزش‌ها بپردازیم و از ضد ارزش‌ها دوری‌کنیم آن موقع به نتیجه می‌رسیم به آسایش و آرامش می‌رسیم آن موقع راه برای ما هویدا می‌شود ولی راه را باید خودت بروی و با حرکت راه نمایان می‌شود و همه‌چیز را باید خودش تجربه کند برای اینکه آموزش پذیر شود چه‌کار باید کرد؟ اگر از آموزگار آموختی که آموختی اگر نیاموختی از روزگار خواهی آموخت روزگار معلم خوب و خشنی است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%"><br></p> text/html 2017-11-15T03:29:31+01:00 nikabadc60.mihanblog.com نمایندگی نیک آباد کارگاه آموزشی خصوصی مسافران نمایندگی نیک آباد http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1728 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16pt;">روز سه شنبه مورخ 23 /8 /96 جلسه هفتم از دور ششم کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه مسافران سفر اول ودوم نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه" متد دی اس تی و روشهای دیگر" با نگهباتی مسافر مسعود دبیری مسافر حسین و استادی کمک راهنمای محترم مسافر مجتبی راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16pt;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/n392_img_5650.jpg" alt=""></span></p> text/html 2017-11-12T11:19:52+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مرتضی ضیایی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران نمایندگی نیک آباد http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1727 <div><font size="3">روز یکشنبه مورخ 96/8/۲۱ جلسه چهاردهم&nbsp; از دور دوازدهم&nbsp; کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران سفر اول و دوم با دستور جلسه " روشDSTو تجربه‌های من از سایر روش‌های ترک " با نگهبانی مسافر محسن دبیری مسافر اكبر و استادی مسافر علیرضا&nbsp; رأس ساعت 177 آغاز به کار نمود .&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lw7_img_5614.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-12T04:37:58+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani گفت وگو با قبول شدگان در آزمون کمک راهنمایی http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1726 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:150%"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 16px;"><b>حسی غیر قابل توصیف......</b></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">گفت‌وگو با قبول‌شدگان در آزمون کمک راهنمایی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:150%"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1dw5_img_5603.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:150%"><br></p> text/html 2017-11-11T02:29:02+01:00 nikabadc60.mihanblog.com نمایندگی نیک آباد کارگاه های آموزشی عمومی نمایندگی نیک آباد http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1725 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 24px;">روز پنج‌شنبه مورخ</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 24px;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; 96/8/18</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 24px;">جلسه ششم</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 24px;">از دور بیستم کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفران شعبه نیک‌آباد با&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">استادی&nbsp; مسافر محمد، نگهبانی&nbsp;مسافر مرتضی&nbsp;و دبیری&nbsp;مسافر علی با&nbsp;دستور جلسه&nbsp;«dstو تجربه من از سایر روش ها»&nbsp;&nbsp;رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/c4o8_img_5589.jpg" alt=""></p>