وبلاگ نمایندگی نیک آباد http://nikabadc60.mihanblog.com 2019-12-16T13:52:59+01:00 text/html 2019-12-16T07:14:51+01:00 nikabadc60.mihanblog.com همسفر زهره tavoosi دلنوشته در باب دستور جلسه هفتگی؛ جشن گلریزان http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3416 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام نامی عشق</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دلنوشته ای به بهانه جشن گلریزان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/23458/atalaiy/1394041418020637556301810.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;">&nbsp;دستهایی که کمک می کنند مقدس تر از لبهایی است که دعا می کنند.&nbsp;</span><br style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: start;"></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-12-15T20:12:44+01:00 nikabadc60.mihanblog.com حسین کریمی کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3487 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">روز یکشنبه مورخ 98/09/24 جلسه پنجم از دوره بیستم، سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران کنگره ۶۰ نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> "&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">جشن گلریزان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>" </span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">با نگهبانی مسافر یدالله&nbsp;استادی کمک راهنمای محترم مسافر علی آقا نادعلیان و دبیری مسافر مرتضی رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/4866/98_09_24/IMG_0675.jpg" alt="" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt; text-align: center;"></p> text/html 2019-12-15T14:21:00+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مرتضی ضیایی زمان برگزاری جلسات کارگاهی کنگره 60 نیک آباد http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3486 <div style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><img src="https://up.c60.ir/repository/4866/golrizan/download%20%281%29%20%28Copy%29.jpg" class="image-preview" style="width: 400px;"></div><div style="text-align: center; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="3"><br></font></strong></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><strong style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="3">جلسات آقایان مسافر</font>:</strong></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;یکشنبه ، سه شنبه ساعت 17 الی 20</strong></span><font style="line-height: 20px;"><strong><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp;</font></strong></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font style="line-height: 20px;"><strong><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></strong></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font style="line-height: 20px;"><strong><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;جلسات خانواده (خانمهای همسفر):</font></strong></font><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 20px; color: rgb(128, 0, 128);"><strong>&nbsp;</strong></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><strong><font color="#006600">سه شنبه ها ساعت&nbsp;</font><font color="#006600">17&nbsp; &nbsp;</font></strong></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><strong><font color="#006600">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></strong></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; line-height: 20px; text-align: start;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div style="text-align: center;"><div align="center"><p align="center" style="line-height: 20px;"><strong><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)&nbsp;:&nbsp;</font></strong></p><p align="center" style="line-height: 20px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px; color: rgb(192, 80, 77);">پنج شنبه ها ساعت&nbsp;&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span dir="LTR" style="line-height: 18.4px; color: rgb(192, 80, 77);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>15/30</span></b></p><p align="center" style="line-height: 20px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p align="center" style="line-height: 20px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><strong>پنج شنبه:</strong><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>جلسات عمومی و جشن تولد ساعت 17<br></strong></span></font></p><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="line-height: 20px;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 20px;"><b>آدرس مکان جدید :</b></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 20px;"><b>&nbsp;نیک آباد -بلوار امام خمینی -(جنب اداره راه و شهر سازی)</b></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 20px;"><b><br></b></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 20px;"><b>کنگره 60 نمایندگی نیک آباد</b></span></font></div></div></div></div></div></div> text/html 2019-12-15T13:31:19+01:00 nikabadc60.mihanblog.com حسین کریمی برداشت از سی دی جدال و کشش http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3485 <div style="text-align: center;">به نام قدرت مطلق الله&nbsp;</div><div><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">برداشتی از سی دی جدال و کشش</b></div><div><br></div><div>به قلم کمک راهنمای محترم حسن رضوانی&nbsp;</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/4866/download%20%28Copy%29.jpg" class="image-preview" style="width: 320px;"></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ابتدای سخن آقای مهندس در مورد جهان و ذراتی که جهان هستی را تشکیل میدهند صحبت می فرماید برای مثال انسان تشکیل شده است از کوچکترین ذرات&nbsp; به نام سلول که هر سلول</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-12-15T05:07:32+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani مشارکت مکتوب در باب دستور جلسه جشن گلریزان http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3478 <div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 16.5px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;">به نام خالق خوبی‌ها<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 16.5px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مشارکت مکتوب همسفران<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 16.5px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;">در باب دستور جلسه هفتگی؛&nbsp;<b>جشن</b>&nbsp;<b>گلریزان</b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 16.5px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="https://up.c60.ir/repository/25344/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%20%D9%87%D8%A7/16.jpg"></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:150%"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span style="text-align: right;"><b>برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از وجود خویش بگذری</b></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div> text/html 2019-12-14T19:34:43+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani اطلاعیه http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3482 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/23458/atalaiy/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%20%28Copy%29.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">به اطلاع همسفران شعبه نیک آباد می رسانم آزمون داخلی در روز سه شنبه مورخ 98/9/26 رأس ساعت 4 برگزار می گردد.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">منابع امتحان: کتاب چهارده مقاله از صفحه 172 تا صفحه 234 - جزوه راهنما و راهنمایی بخش اول - سی دی&nbsp; طلا، رابطه یادگیری با معرکه گیری، کبر، فرق نگاه مسافر با معتاد</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div> text/html 2019-12-14T08:04:41+01:00 nikabadc60.mihanblog.com فاطمه شفیعی در باب دستور جلسه هفتگی؛ جشن گلریزان http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3414 <div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="3"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در باب دستور جلسه هفتگی <b>«</b></font><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جشن گلریزان</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">»</font></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; line-height: 150%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 150%;"></span></font></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به قلم؛ کمک راهنما همسفر فاطمه</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/34142/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87/1236.jpg"></div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: center; line-height: 150%;">کسانی که مالشان را درراه خدا می‌دهند همچون بوستانی بر تپه‌ای است که اگر رگباری بر آن ببارد میوه‌هایش دوچندان &nbsp;بار آورد و اگر رگبار هم به آن نرسد باران سبک آن را بس است. (آیه 265 سوره بقره</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: center; line-height: 150%;">)</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%"><span style="line-height: 150%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%"><br></p></div> text/html 2019-12-13T08:35:05+01:00 nikabadc60.mihanblog.com zohreh najafi گزارش ورزش همسفران http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3476 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#993300"><b>گزارش ورزش همسفران</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#993300"><b>در پارک&nbsp; شهرداری اصفهان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#993300"><b>98/9/22</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#993300"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/57393/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%DA%AF%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B0%DB%B3%DB%B3%DB%B3%DB%B6.jpg" alt=""></div> text/html 2019-12-12T15:13:57+01:00 nikabadc60.mihanblog.com حسین کریمی کارگاه های آموزش عمومی http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3474 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">روز پنج‌شنبه 21/09/98جلسه نهم از دور بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی نمایندگی نیک‌آباد ویژه مسافران و همسفران با نگهبانی کمک راهنمای محترم مسافر مرتضی، استادی کمک راهنمای محترم مسافر حسن و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> "<b>&nbsp;</b></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">جشن گلریزان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>" </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/4866/کلی/98_09_21/IMG_0651 (Copy).JPG" class="image-preview" style="width: 400px;"></span></p> text/html 2019-12-12T05:42:40+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مرتضی ضیایی نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در آموزش http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3473 برگرفته از وبلاگ همسفران آقا نمایندگی آکادمی <br> هفتمین جلسه از دوره سی و هفتم &nbsp;سری کارگاه­های آموزشی کنگره60، ویژه آقایان همسفر با دستور جلسه&nbsp;"نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در آموزش"، به استادی دیده ­بان محترم استاد امین&nbsp;دژاکام&nbsp;<div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/19814/H.98.09.14/WhatsApp%20Image%202019-12-06%20at%209.13.53%20PM.jpeg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12px;"><br><br> <!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_191212_091155_782.sdoc--> </div> text/html 2019-12-11T19:35:40+01:00 nikabadc60.mihanblog.com حسین کریمی ساختمان جدید کنگره http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3472 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">گزارش مصور، نقشه برداری و پی ریزی زمین کنگره 60 جهت احداث ساختمان اختصاصی کنگره 60 شعبه نیک آباد</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/4866/sakht20_9_98/WhatsApp%20Image%202019-12-11%20at%2012.40.36%20PM.jpg" class="image-preview" style="width: 440px;"></div> text/html 2019-12-11T07:47:17+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani رهایافتگان نمایندگی نیک آباد http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3471 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="line-height: 24px; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">به نام قدرت مطلق الله</span><span style="line-height: 24px; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><span dir="RTL" lang="FA" style="line-height: 24px; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">رها یافتگان نمایندگی نیک‌آباد&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><span dir="RTL" lang="FA" style="line-height: 24px; font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز&nbsp;چهارشنبه مورخ 98/9/20 مانند هفته‌های گذشته شاهد رهایی 1&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;">نفر از بند</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس&nbsp;دژاکام بودیم.</span></p><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/23458/rahai/rahaiy.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;">از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 شعبه نیک‌آباد، رهایی این مسافر عزیز را به راهنمایان و خانواده‌ی محترمشان تبریك و تهنیت عرض می‌نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برایشان مسئلت می‌نماییم.</span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><br></span></div></div>