وبلاگ نمایندگی نیک آباد http://nikabadc60.mihanblog.com 2020-07-16T18:30:31+01:00 text/html 2020-07-16T13:16:42+01:00 nikabadc60.mihanblog.com حسین کریمی جلسات هماهنگی خدمتگزاران شعبه نیک آباد http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3951 <div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff">قابل توجه کلیه کمک راهنمایان ارجمند، مسوولین محترم OT و کمک راهنمایان محترم تازه واردین</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000">جلسه هماهنگی روز سه شنبه مورخ 66/04/31 راس ساعت 15:45</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">از کلیه عزیزان تقاضا می شود راس ساعت مقرر در جلسه حضور داشته باشند</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div> text/html 2020-07-15T08:25:56+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani اطلاعیه آزمون آنلاین http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3949 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: justify;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; line-height: 20px; text-align: start;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad" style=""><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آزمون تیر ماه در تاریخ 99/4/26 راس ساعت 15 برگزار می گردد و مدن زمان پاسخگویی 20 دقیقه می باشد.</font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">منابع آزمون:</font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کتاب&nbsp;عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر&nbsp;از صفحه 259 (حکم قاضی ) تا آخر کتاب&nbsp;</font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سی دی تفکر و تحلیل روش‌های غلط درمان اعتیاد</font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سی دی انتقال صفات از آقای امین</font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vhng_download.jpg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; text-align: justify;"></font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style=""><br></font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font style="">تعداد سوالات هر آزمون 20 سوال می باشد،&nbsp;</font>در هر آزمون 1 سوال از نوشتارها در نظر گرفته می شود.</font></div><div style=""><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نوشتارهای کنگره ( مصرف کننده کیست، پیام سفر اول، پیام سفر دوم، بهترین راه، حرمت کنگره 60، قوانین کنگره 60)&nbsp;</font></div><div style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></div><div style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مدت زمان هر آزمون 20 دقیقه است.&nbsp;</font></span></div></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style="">نمره هر آزمون از 20 محاسبه می شود.&nbsp;</font></div></div></div></div></div></div> text/html 2020-07-15T04:02:22+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani دلنوشته http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3940 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; line-height: 150%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; line-height: 150%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#009900"><b>کریستال شیطانی</b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; line-height: 150%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به قلم؛ همسفر اکرم لژیون چهارم</font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; line-height: 150%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; line-height: 150%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img src="https://up.c60.ir/repository/19560/1020737-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.jpg"></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;">من با چشم خودم دیدم که مسافری که تمام زندگی من بود و ما دو روح بودیم در یک کالبد واقعاً دیدم که آن جان از این کالبد رفته و برای من خیلی تلخ و دردناک بود و بارها با خودم زمزمه می‌کردم (تو را کجا گمت کردم بگو کجای این قصه که حتی زورق شعرم همین را از تو می‌پرسد که چی شد آن‌همه احساس ...)</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><br></span></p> text/html 2020-07-14T14:49:19+01:00 nikabadc60.mihanblog.com حسین کریمی کارگاه های آموزش خصوصی مسافران http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3948 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; tab-stops:99.1pt"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">روز&nbsp;<b>سه‌شنبه</b>&nbsp;مورخ&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>99/04/24</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;جلسه&nbsp;<b>دهم</b>&nbsp;از دوره&nbsp;<b>سیزدهم</b>&nbsp;سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره 60 نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تخریب شیشه و درمان آن با متد </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">DSt</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نگهبانی مسافر داوود، دبیری مسافر اصغر و استادی مسافر حسن </span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">راس&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/4866/%D8%B3%D8%A7%D9%84%201399/990424/IMG_2286%20%28Copy%29.JPG" class="image-preview" style="width: 500px;"></div> text/html 2020-07-14T04:46:23+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani کارگاه آموزشی خصوصی ویژه همسفران http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3947 <div style="color: rgb(34, 34, 34);"><div style="font-size: 12px;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; line-height: 16.5px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;">به نام قدرت مطلق الله</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; text-align: right; line-height: 16.5px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز دوشنبه مورخ 99/4/23 جلسه دوم از دوره چهاردهم، سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;">۶۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b>(<span lang="AR-SA" dir="RTL">تخریب‌های شیشه و درمان آن با متد DST</span>)</b>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">با نگهبانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b><span lang="AR-SA" dir="RTL">همسفر سعیده،</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">استادی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">همسفر فاطمه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">و دبیری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">همسفر فاطمه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">رأس ساعت 16:00 آغاز بکار نمود.</span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; line-height: 16.5px;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/23458/gaiasa/IMG_2265%20%28Copy%29.JPG" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></span></p><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; text-align: center;"><br></div></div></div> text/html 2020-07-14T03:35:21+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani جلسات هماهنگی کمک راهنمایان بخش خانواده http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3946 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">به نام قدرت مطلق الله</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 24px;">جلسه نهم از دور سوم جلسات هماهنگی کمک راهنمایان همسفران نیک‌آباد، با استادی کمک راهنما محترم <b>همسفر فاطمه</b><b style="">&nbsp;</b>نگهبانی کمک راهنما محترم&nbsp;<b style="">همسفر زهره&nbsp;</b>و دبیری&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 24px;"><b style="">همسفر سعیده</b><b style=""><span style="line-height: 24px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 24px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">با دستور جلسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 24px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;«<b>حال خوش راهنما و تاثیر آن بر لژیون</b>»&nbsp;&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">در روز دوشنبه مورخ 99/4/23 رأس ساعت 2:45 آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span></font><div><div style="text-align: center;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/23458/gaiasa/IMG_2253%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div> <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 24px;"><span style="line-height: 24px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></span></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 24px;"><span style="line-height: 24px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></span></font></div></div></div> text/html 2020-07-12T14:41:50+01:00 nikabadc60.mihanblog.com حسین کریمی کارگاه های آموزش خصوصی مسافران نیک اباد http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3944 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; tab-stops:99.1pt"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">روز یکشنبه مورخ 22/04/99 جلسه هشتم از دوره بیست و یکم، سری کارگاه‌های آموزشی، خصوصی مسافران کنگره60 نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;"&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تخریب شیشه و درمان آن با روش </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">DST</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;"&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>با&nbsp;نگهبانی مسافر حجت، استادی مسافر علی و دبیری مسافر اصغر </b>رأس ساعت<b> 17:00</b></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">آغاز بکار نمود.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/4866/سال 1399/990422/IMG_2218 (Copy).JPG" class="image-preview" style="width: 360px;"></div> text/html 2020-07-11T04:00:20+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani مشارکت مکتوب http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3939 <div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:150%"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">به نام خداوند بخشنده و مهربان</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:150%"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">مشارکت مکتوب همسفران لژیون چهارم</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:150%"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">در باب دستور جلسه هفتگی؛&nbsp;<b>تخریب‌های شیشه و درمان آن با متد DST</b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:150%"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/46117/aks/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA2%206.jpg"></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><b>&nbsp;بیشترین&nbsp;</b></span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;">خطر مصرف شیشه افزایش ترشح دوپامین در بدن است که افزایش ترشح این ماده بیش از حالت طبیعی باعث بیماری اسکیزوفرنی و کمبود آن باعث افسردگی می‌شود. این ماده تخریب‌کننده در انسان ایجاد شادی می‌کند و از خود هیچ انرژی ندارد بلکه انرژی بدن را به مصرف می‌رساند.</b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%"><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><br></b></p></div> text/html 2020-07-10T19:30:00+01:00 nikabadc60.mihanblog.com همسفر زهره tavoosi در باب دستور جلسه هفتگی؛ تخریب شیشه، درمان و متد DST http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3941 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به</font>&nbsp;<font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>تخریب های شیشه و درمان آن با متدDST</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به قلم؛ همسفر لیلا</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUSEhIVFRUXFRcXFxUVFxUXFxcYFxgWFxgXFhcYHyggGBolGxgVITEhJSkrMC4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lICUtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAMIBAwMBEQACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAABAAIEBQYDBwj/xABDEAACAQIEBQIDBQYEBAUFAAABAgMAEQQSITEFBhNBUSJhMnGBBxQjQpFSYnKhsfAzgsHxU5LR4SQ0Q2NzFRays7T/xAAbAQACAwEBAQAAAAAAAAAAAAACAwEEBQAGB//EADARAAICAgIBAwMDAwQDAQAAAAABAgMEERIhMQUTQSIyURQjYUJxgQYVM6ElUsEk/9oADAMBAAIRAxEAPwD1evFfJoBFHEEcKNHDhTkCOWmRIY8U2IA6mI4NGiGOFGgRUaOYaMgRrjgiu0cKu6IDXEirjgVxwa44VccA1xwq44FQzhULOGmhYQDS+vJKGmg2SNalvRKG0phDDSmSgGlyCG0mRI00BIr1xwaL5ODajiyBwNGiAinIEetMiQx4pqBCKagSNxHEsihkiaQ50XKpAIDMFLXPZQb/AEq3j1qexNs+PgmLS5LT0GmGpRzYgaLwcG9SRs44rFpGjSOwVVBLE9gKOFbk9AymoptsZwzGrNEkqg5XUMt97Ha9FbBReiK5qS2iVelDAZqni0RsoeO8wNA4SLDyTlQHlyf+mhJF9jdjY2XvarVVO47ZVtucZaSL2NtAarzjplmMtodmodE7AxtrXJbekdvRX4bjUEkmSNw/pLXXVSBa9m2bcXte3e1PdDSEq6LekHivGIMOuaaRU7gbsf4VGpqIUSkdZkQgu2SMLiBIiuL2ZQwvvYi4uKRZHjLQyEuUdlZJzHh1edC5H3dFaRrXGt7he5I9N7ftAU/9K3FMT+pXJx/BKbHqJUi9RaRHdSAStky3uex9Wn+1JeP9DY1WraRInlVVZmICqCSTsABcmkQplKSGSsUY7ZyweKWWNJEN1dQwvvYilX18JaJqmpx5IeaqyHDaU2SNNKYQLUuRKG0skFccGpfk4dRx8kBFNQI+mIgIpsSGPpkWAOqyqpeNAc0ZXn95TCgizkZ/X0mAcEL6NdfTm1Py7VqYdXHyZubZtLiW/D+Lr0MM8zgNMqAeC7Jm+l7H6keaXZjuU3ofXelXFyK/jnMjZWXBoJZR1M9/hjWNirM1yL66Ad9abXjKL+oVdlfS/b7I8XOh/wDDgw5jJCssxU2EaM3TDAHcX1te9iKJ4y7YuOZ9q/gfj+aZY8aY+kDhlZInk1ukjgNcnawDD/rUxxo8P5OnlyVuvgqOPY2bqYkFg+GxOGdocpuoMUWce6sQrX85h4p1cUkv4E32Sbkl4aJnC+Zhh4MHCIjJ/wCHV5Cpt00uFzWO9juKCynk2xlWSoqMEa7F4+OLL1GCh3Eak92a9h9bf0qnGlyei/O1R02YmHmeaPHPnu2GllMa7EJlKxZgAbqMxAIO971dlUnDRmLJkrmn4Zy5mfFxY6SPCyEtiQjGNQLrlQR5iSPTot83j5CirS4d/AN8rI3NQ72XEPHhhJMLgHUsxRVkfU2d9FIv8YLZr/Me9JlUppyLPv8AtSjUxcd5olgxWRYw8KCPrsLkoZScpvfTSx2710KE4E25Ljbr4Lri+LFmw6uizSQyGMPsbC2v1O3sfFKqq72PusWuO+2jGcm4TDGOeaaRzMI5Ip1dgCqd8tt7hd79u1XLHLrRnYnDi3J9jeMcNhbE4KYqJMLIkMCpc5l3yBje5F3/AJGui2otfJFsYytg32jeYvERYePM5CRqFF+yi4UfTUVmKLtmzXbVcf4MZjpmjx2LMCLJJLFFYsR01GQh2cnTLZU07k+xrSivoSZlSko3ScflEnhXMc7rgWcLaaSSOVhl1IDBLAbA2LG37HvS7KlpobVkOXH+SbzRGhTEDqtnkwjZISfRliJZnA/a9QpeM/pT14GZa6kt+V4JXKP/AJHD/wDxD+prN9Qf7zLWB/wR/sW1ZrLyGGlskaaUyUClyCQ2lkivXHCqfk4caOJAaYiBwpkQRwpqIY9afX9yAl4POsVzEojxWGaV45TipDnyswKZh6LrqvpFrivSqrxLRgzy0lKMnp7IXCOTFxaiaJ1jjzFTcMxOW12jvYkG+zag33qJ5Cr6YuvC91c0+i853wcDJhsGhAmzIkS7hUNkJkHYEW9yRp3oaJS25MsZcIuKrT7I6/Zw4KgYqyEDqAK2pH7IvYjwW2qXmRFr02X5H4b7OXU6YkAFmDhQRmhIFx/EbEEba76VDy4tBQ9OcZbTLPHcmGTGGczWiZg7x63LKAAPFtL3OtCspKI2WDysctkLg32eCJ5DJMGBjkjTKpB/EUoWa/cBiLVMsqLSAq9P4ye2R8J9nUqa/eVBLENlDC8ZFiN9z42onlRAh6bxe9lj9oawyRxYct+O8qCJb3tmOQs4/ZsT9Rp3ocfe3L4GZvFpV/OyJw77PXjyk4gWLr1UVfSyIyuqgnW+ZR+vtqUsmL2ga8Bw72aThXC2GJxGKk+KRgifuxIqgAeLsCf0qvbb9OkW66dTcmWE3D42lSZkBkQMEbuA1r/386TG5xjxHSpjKSk/gzfGuTjPi+uJssbGMypY3bp2sPBBCjfarNeQlDXyVLcRzs576KvnLARYzGRYeF164VuoTdkVRdgrAbNe/wCovuKdW3CLbEZVaumoRfaGz/ZpdY8k4zD/ABCym25N0A2toLHxe9CsqJD9M6STO/Bvs+MOJWZpVZUfOoUEM1jdcx2FjY6eKGzLjx6Cp9O4TUmy1+0HEwDBuspN2t01B9RcG6kDwO9+30pOJGXLZYzpQdXFmbwf2bOSDJOgTQkIpLW3IF9AbaX7XqzPLjHplGv0xvTb6LPhHInQxYn6qtGjFkTKc/fKGa9tPPe1KszIyhpeSzT6fws5b6OvG1hl4hh4la8ojmSULssbRPYMexu/8/lXUpwqbkTc4zujGPnvZo+GYQRQxxXByIq3AtewsTb3Ov1rGy7OdnJGnTDhHidzVJj0NpciUNpbCQDSn5JQ00DJCK44FScOokQwimIgcKZFgsKmnqL1sHa8D70yCbfQLeuysx/LuEmfPLArP3OozfxW+L61pwzJwXEpzxK7HyaLLDYdEUIihVUWVVFgB4tSJ2ym9sfGCgtIgR8u4YT/AHkR/i3LZizGxIIJAJsNP0qz+rfHiJ/Tx58/ktb0lRetj96E0gAuTYDcnQW+dFGtvwQ5JeQowIuCCD3FS4uL0zk010PqDgE1K2zmypPLmGM4xJjvLmzBizEXtYHLe30qx77UeJX9iLny+S3qu2WPCBcVLT1sjYr0LJBe9TriyNpoqeF8u4bDuXhjyuwsWLMxIuCfiJ7ga0+V8pLQiFEIS5ItqrFhIVA9klPjuXMNNKJpYszjLYlmt6dQMt7eKtQyZRjpFeePCcuUkWxqnKXJ7ZZS0uhpNdBNfUjpa8MquG8v4aB2liiyuwN2LMx1Nz8RNiTTbsyUo8RMMaEJckuyyNUJxaRZixrGlab6C3oZSWEgUoIbels5ANATsQriRA1K7ZAdafXVKT1oCUkiJgsazu6mCWMLs7hcr+pl9Nj3tm+R/XSvwo11qSl2V67pSk00Tb1UrqnvwOc0Z/gWPkkx2NVjdY+kqDsBeTX673/7VuZNCVEUvJmY9zldNP4JnH+IH7jNNh3BsjZZFsQCGytl9xZv0oMTGlG7UhuVb+y5RJfBJR93w+ZhmaGOwJ1Y5Fva+pqL6ZSm3FdBU2LitvyWJewJOw1J8DvSK4OTSHykktlby7xyPFxmSPSzFSp3Ftj8iLH6+1WcjHdTRXovVqbK/EYxxxNVZyIlwjyW2UHN6mPvYCrVUE6CtOySyNPxoo5OMiWfGPJeWH7tF0oz6QRIYyv8J6jancW9qsRr4xSQj33KUm/HWjW8qzo+GTJH0gMymMG4RlYhwD3Ga+vvVPJi1MvY01KG0iXLxKFZVhMiiVhdY7+oge30P6HwaD2G48g3bFS4vyUvO2KdBhQjFQ+LjR7d19TW+VwKfjR2nsrZljjx1+TRCZcxW4zDUrcXAOxt2FIlB+S2pLwccbjo4jGrtYyP0092IJA0+W/yqIVN9kTsUdJmZOMaLis5klAhXChzm0CIMo/XPnN/3qucFKrSKLnKOQ9vrRcx8w4d1jaOVW6rtHHuAXVS1iDqBpv7jzSY4+pdlh5MXHa+SB9n3EHnwnUlbM5llJP8TZrDwBmsB4FTlR09IHCsc4cmT+NriC8PQW6q+Z/xMlxcLYixzLlZ2tpqi/I9SlrsO7ltaLTqDT321Gvy80iVbe9D1NDr0hhoh4+SUNF0kVwZAJCWtkjs13Hkg5dPenVRUk9i5ya1xJJaq7g5eEMTRleMTyLxLCjPaNo5bg2yjKrFyfplsfbxWjRBOloz7puORHvosoeYsK6Z1mVkEiRkgN8TkKosdxrvtYHxVX9DLl2WP1dbW9/wQOUuISTPi+ruuIygDZVAKhR7en+ZovUKVGEVEVg3SnKbf5J/HEnaNRhxdg6sfXk0j9YW9jcMyqp9iaRgQj25IsZHLriTz/dv51m5FbhY4os1y+kqpOPQriRhWJWQqrAm2Ulr2S/ZrWOu96tL02UqPcRXeZGNvtssSayFCTetF3kV2C4vHLNNAtw8Js19m2DFe9g2n6VoZXp7qoViKtOWp2OH4LECskuaEN6dS0rI7Anvj0ZTGHGx4KV5/VKmIjlQXBORJY3Oq/kuNB4v8q9ZU6JWpR/Bj2+9Gtyf5K489TTDp4bD2kKn1Bi+XTUqLeL2v4pqwa4y2ys/ULJrUI9kGPm3GqAcrFAq6ZX1RVMfxG+7EEn9oCrHtVCf1V7+C95fjfCzPnBYuuBiFzYglWBv5tY/ypNyU49fBapUq5Nv50P5yilTJFDGBFJDiUyLp+IUaX4e/wAFx75qHF205S8kZnJfTHw0zJjHzSmJngZjGghgZFcZZFKlH92Glx3FWnGPF9lOFlkpLkn0bHnDimLgnBiW8RiuANQWjkDPoNfhsPkTVfHhBovZVtsJdL4IXKnFcryTmAQpiMRDEBchA2WRnYXA9u27Wor4KceP4F4tjX1Na2HnvHtFi42VA98O8bqwLDK7G4IFdjQ1Xpg5trVicFvozEpkw4CPBmWWCO6urfDmLqQV2NwKsrUu9lR+5V1re0bTlaR8NBhYyixnEYiS6tf0JkZgFub3JVd/PvVa2Km+jQxZOqMU/lkAenid8RhpMz4j8LEZmCgBcqgLbKVsB/zGj19HTFqWrvqXl9M4c64nEidwRdYpYJ4wLmy2dL/89rj3rqeKQGZKxyevjTKiDi86TPiug3XZupmKtlMRBRlI3K/AR4yimOMX9IiN1qk567Z3w+PxOJlw8EkWoxAmVyrhlDP1G1P5bfyA8VDjGK2g4WXWSUZL52deYOIzHGHr4PM2XpiK7NHJZmyPt6xdtB5t3FRCMePTJvnP3e47OXA0m+84fCthwDHieqTlOZL5S2u2WwH6DvRS462Lp9znGDj87L/CxT4bhcphGR0xEjWNwRHHNla3kWT6g0huM7FsupTpobj+WUZ5rxpfqGNstxIVCuFKqpjK37JdwT+9Y072oL5KqyrpfHkkcbEkTcPRg+aKHD5WHwiTMqvnB9hbzrQwSaYy6Uoyhs1OJ5pC4VsR0wfx3hRS4UXV3UM7nRBZb/UeaqPHXMv/AKn9vkjLcQ5wxjlSIVCqRKOnd1ZRcaupsy6n6irUaa0ihZl3N6S8EVuZMbLeJla0hKaBhYzFShBPgD0jwTUuEF2DHJvk/Hkm87Y+YYlBLhs0aBwuUsVnRip1IGmqrdfmNjXUqPF6ZOXKamtx8FMVnDHDnCBDPJFIFCMMh/Lk7KLFt9tb2o/pa3sSnYp8XHy0bPDYOWNeJGEEO0rdLtc5AxZT31c29xVOxxlOCZoVwlXGxoy682Y1iJApK2Q+lDlYRN1Se4BIvcjsatKmuPRS/V3y70afqYhOGZ4gVmydT95Q0hka19zkJ0NZuq5Zen+DRc7I43JeTE4rEyYhmleJsxYESRo1xJkCxIL7JdQbfWtP6YLimZXKyyXJrs3fM+KxMawNFuZMktu7OuRQNNs5Y/NV81lYUK5Tn/c1sqdkYR4lPyvjZMTjOs0HTZIGWWQXtIxKZSwIFmuGOl9t6f6m4wx3HZXwnOy/k1rRt1rxez0GhtH4YQRTa7JRe0wJQT6FEgHwqq33yqBe3yq1LNtl8io0xj4R1DnzXLKtfWyfaj+Cq5m4U2KgMSvlbMrqx2zKTpfcXude1aODmKEvrZUzMb3IaiUvLPK+JjnWfFShumGEah3fUrlLXIFhlJ09xWhk5tfDVfkpYuFap8rHvRtCf721rOrvk39TNNwSXSMzwjheMOMOKxbRgKjLFHE7MFzEaaqOw1O5J8C1aNt8I18a/JRqpslbzs8FhzXwP75B0g2Rg4dSRcXAYWYeLE7d7UnGyXGW5DMrG9yGkVnKfK82HWV5JF68i5VIu6pa+Uktq+uXxtVq3Kg2uJXxsOVabk9s1OERgiiRgzgAM1rZmtqwHa5vVSdz5NrwXo1rXZSc6cBfFxKsbBZEfOhOgOhBBI1HzHinYl6g/qK2XjuyP09NFJwblTGxv15pFkeMEwxGVyhe1lLsR6QPYX/pVqd9b6RVpxbYy5Se9eC45W4TiY5Zp8Y6NLJlUBCSqotzYXAsLm1tdqTfbHWolnHpmpOdnyaNwbWGn0/0qtCx8i04LRU4XBYsFC+JV7Pd/wAIDMnTy5Brp6/Vf/arErY60JjVJPZcAVW9x/BY4oruIYfEM6NFMsaj41KBs4zId76ekOP81PrtSjpibISctxKfmnhmNxLCGMxJhiVznMeo4uC1xl0A8X176aU2uyCjsr31WzajHwacaDTYVTnbJvyXYwSWtGX41wzG4idFJiXCLIjkBm6kgUhvUMttxYC/v7VbrsrhDz2UrqrLJr8FHjOTscskn3aZRFI5exdk3YmxUAg2vvTo5NbjtlWeFcpPg+mbHl/hpw8CxF87al2ta7MSWt7XrOvyNv6TSx6OENPtkfj/ADNBhCqSdR5HBKxRLmcqCAWtoAoLDUke16GHuTj2+ixGvvUUTuGcQjnjWWJrq19wQQQbFWU6qwOhB2pEpTh1s7ivlHPikU7KBBMIiCbkoHuCpAFjtZiD9Kbj5CinyF21t/aVvNGHxsqCPCtGqspEjuzK/jKoANgdyd+1Px7qduUhGRC1x4w/yWXD8OIoo4QbiONUB85VC3+tqzcnLnKbaZapoUIJaKTmvAY3EDowtEkTAdRmdhI2titsvwgWO+vy3u4d1MI8pP6irl1W2NQh0i+T0gKCbAAD5DQGsq7LnKxtMvV1KMEtGfxvDcXLi42dolw0UmdVR2LsV1VnGWxYkD5a1qwyKKaHp9mfOi2y5N/ai/ZidzXnbsidi+pmtGCXhAvVYMVGjhwokcEUaBY4Ua8kBFNRA6mpkDxTECxwpqZA4GiRwRUogIowRUSIEaJHDgaI4VccCuOFXHCqGcKu7+SGczKvquwGUXbUaDe7eBof0rnF6O3oicK4xh8SC2HnjmCmxMbK1ja9jbaunBrySmTTSmToBoWSeU/alEy4yN2NkkiRVIVmOaF5GZWCAkD8VSDa2re1PUHZXpM0fTcqFE5clvaNV9nmISTDNIrA55WYpf1R3ChRIu6uVAY/xUvIjx0ijOXKbkaiqbOGmlNk6GGlsJDTS2yUClsJDTQNnaBQMkFDs4NGjhwokcGpiQEU1eSB16ZEHQ4U1EMcKYgWOFMTIHCjOHUSIFRJkBoiBURBRcd5sw2EkWOUvcjM5RcwiTWzyn8qmx2udCbWBNOjDa2TptPSOE3POEWdoWzhVuDiCo6GZVLlepe97A62tcWvfSiVX8naeuWujtwDmpMS+TozQlkMkfVCjqICASLElWGZSVNjZgfkLiktohpryX4NAcI1Bx4zzDzRiWxjtFiXjCtIIlDfgqIywQyIARJ1CpY31AkAFiKc7FGagatHpjtxXfsruEYVppJBIzFswErd5wTeRJibZ0Ztgfh2WwJFKeRLb18FjK9Oqporl8vyb/lyErjoyABnw03UIAFwskJjv8i8tvmaTj2ynU3L8mZlxhGa4m2JqGyuA0JPweQc148TY6TPPHCgJhEj/CscayGx7ZjOsg31DJe5W1X4JaUR9XOuv3Yrveiz5JxWSeI5SplXoSDf1IjSx5idfSVmS+/rUa9qrfJSh+B2dU48bH8+TWcI5lixE0kIVlKlsha1pkRsjuluwcHQ9ijbMKTbjuMdlJNlxVJjEzPcy81RYUhApllIDZAQoRb2zyudEG9hqTbQU+rGc1yl0goQnZLjBbZG5b5uGIcRSxiN2+BkYvFIQCzKpYKysACbMBcAkaA1F2KlHlB7CsqsperFo01ZrITG0BIKBkivUaOFRI4IokcOookBpiIHUyJDHA0xEBFNRDH0aBDTEQOoiA0RwyeZUUuxCqoJZjoAALkk9qZGLl4AZx4fj450EsLq6G9mXY2Nj/MEUUouLOPGucMQxx8ja3+8MLXFzkyxLbxdVB/zm29TdJpx0eo9EphLGscjly3g43doWA6YihFjawH4ZY+Lhrm/m5NLnOfv9A5FMIenR1+f/pu0UricFa//AJlgbfsnDYkkH924Qn3C0rClJufIxc3Wo6NyasfJTfg44fGRuWCOr5GyPlIOVgASrW2Oo0onFx8kHj+M5RxZxbxrE4JkcJLlHSEbsxWUv5VG1S1y622OjOEXLmzVq9TlDDeOl2DhXAGOObCTzCKzXE0DfHiY0EyEhv8ADyqeoVNwSALm2pquMe18lbIzLrq4qXhF/wAoyPHLDiHmaX7yTEzOAv4bFnwrZAAqGwAIAFzNrrSXOLlKpLwV5Qkoqb+T0a9Vn4IQqgl+D564lIyyuQSLyYj/APqxGb+d6Ze5KXX4PZei0024epfll5wud4sEZ0BZ0ljKDy7SrGvz9Tj9KXi7917/AAZ/r6g2lEkYPELE0WVr/d3Qh2OuRLJKT5JiMhPk2oq7JTtkn8iMvC4YkZfgm4HnFo5555HeSNzIEiBuC1z92SIflLIrX8lify0+VEJx4/gy5Y8oQhP/ANjP8MhbF4pY2lAaaUlpcoN3KSOzqp+IWjyKp+FflrCnGW38RNa+qeBjx4/dLyybhA0SsWADQyFyV1GbCynMyC/cI4AN/jNI0lZpeGhd9jyMRTl5Rr+ZOYJ0nOHw5RMgGeWRGkGZgGEaIGW5ykMWJ7ga62rVY1UY8rfkzqaLLt8PgsOXuNNPmjlQJMgDEKSUdGJCyRk620IIOoPsQTXysaMEpw+1g9xk4S8lyazw0KuJEalEBqUcOvRogVGiBwpiIY6mIgdTUQOFGiGOFMQIaM4NEu2CzynnHmc4qb7vH/gI4t/7zLqXPmIH4Rsx12Au+yapjr5NX07053v3Z/ajUcgNlM8JJv8AhT2PYSJ0jb2LwOfOZmPehjNzqjIoZcFC6SiQOaOR5psWZ4GhCyMrP1M4aNwoRnQKCJLqqHKbC6b6mnR4yS38BUZttEZQg+mZmflZYeIR4FpGMMiqDKpbrBHz9GKQ3AU5oh611sqggXuWxUW+egXlWyo9lv6Uy94U+IixqyTzJMkczYTME6esqpeYi5u/VEcZOg1a1u6/21uCXb7EScpLbN3xrHiCCWY/+mjNbuSB6VHuTYD50uC3JEa7SR5x9l+Oy4lov+KhDmwBaWP15yB3bNPcnX0oNaNz5p/waGfhfp1Bv5RJ4jzWycVLGZhh4m6LRhvQwAIkYpsWErAZuwhIGpIo4a0oMrLGl7Du/nRiXxDSvK8khhLASu+t488gL5SPhIjlkTMNgWpUbP3dI2cjDUPToyfnezbyyfgk2sVeJgOwKzRsv0Fh+lUKHJZD3/JUzIR9hOJu+K8Ww+HGbETxxL5dgve2l99bVaVMpPoyt9GX4l9okCaRQyynsz2gQkHUAyeq/cWXXzR+zGP3MsVY19v2RZ5rxLFNicQ02dIVYlzHGolUEnVg8oGVjZbrlKkkncmpnfUopa2bWL6XmwTSlxTLHgoGJK4TO69SZPxAbNdc82YECwI6VwoAAygC1BXJObs11oD1XEeNVGMpbbZT8TgkikkjlAzh2SRR8GYWvYH8rAhwP2ZAO1LtXGSlE2/S7IZuLwmvHTOeFmAzAta4sNNraALb4bA20pLsn5NKeFVxjHXgn8BmgXMJXZSbZWUsjKRqGR11Vh5FRG2cJbRU9WwpZEFBFlFPCUZIZFDbr1SxDHOHbqMbk5/UGbc5jRRnyt5z8GRf6dZDH9uBZcKzYiWSZzGWZ2ZhGSUU6KApYAn0qu4FKzJpNKPhCsaqWLU1Ndst5j0psNMPyyiJtz+HibRkW/8AlGHb2yN7grpbnXOp/wBzNzIptWI2JrLEIFq4kNTEgIokcOFSvJAhTEQOFGmQw0xEDhTEQOFMTBY6jTIHCmHGT+0bjBhw4iVirTEqSvxLEovKR3BN1jDDUGUHtT6dJOT+BuPjyvtVa+Ty7gUyCbqyaKvZFZtTsqogJOx0A0APiq7hK5vR7PPsrwcZRR6RwHFL9+hEZDLNhJjdToVR4Hjb3H4j2vtmPk03GhONcoy+DxmXJSnyXyUnPPGScemUm2GeMKASPWCss3tqhjW+uhfzpcg+KUfyFTiuyqdn4KHjfFWkx000d3OdpYlJ0Jw4Uw/5T0FcW36p82oHPViiaFGJ/wCOna12y4aQ/dJVJs6K8pY6/jKTOXHv1QSPe1Ufdbyv+hdmLwxU/wDJpftMxbfdIigIR5o85Olhld4sx7AzCEf5qvQX3a8mdiuPvQ5+NnnvJk7R4uFrEkTJ6drsySwqD/mlH9ilY2+TR6n/AFFCLohJfBVTOGJMrZFkWMvJYCxkeNpJCG2IYuxB1BBGtqam/f7Ks4w/2lcf8ltwbBNI8+XJKcp1PpjkbObML/kYKH+T96RZKNdyZM7Z3enKLXfgv0URYRoi6lwdAhJVFMwKRqWAJCoVW5GuWgjJWZSlHwZdlFleN9Zip8W2bNpnZVZpLXcl0Uvd2uRckkgWFMyLpKWkei9G9MonjxskttkV2JNyST5JvVRybPSV1QrWooVck2TOSits3n2e4ZYVmx0xyxQoylt7yXHUAFtSqhVFt2dhuKt8NQUPlnz31nL/AFGR9PhGT49xAzzyTMuUuxZk3ynKiBT7qiRqfdTQXtbUF8Ho/Q8X9PRyn5l2RhhSdBq/7ABudLkA92ClSV3s6+ah48uOyzH1ij33S2coomYhVBJOwpSg2aE8qqEeTa0SpYGWLNb0NqH/AGmVirZf3AdM3c38C9idajX/ACYOJ6h+pztR+1IXC8a8RbJIUuj7a6hGy2Hc3tSaoKUuy76xFfppNeUavjjthRiIWlaRY4lnjdiCzRnNJGjt+Zs8EgzeCne9OjFTlGaWt7TPFVNypmn8dnpx/wBa87Nak0CvAKDZIaYcEVyOCKI4Io0Qw3okQGmJkBFGiB9MQLCKNEMcDTEyDy77U5c+KSL9mGPU6/40kpNvH+AL+dPFWkn7aX5ZrejTULZWP+lFby3bA4qGTEqYgAJGJ9f4csciK91HwhmAYfl32NPhUoJ6F52fPOiuvBP5d4lEMThyGCIuJntmKp+FiPvLKpvspvE+X91O4oEnzaKl2O4Y8ZyXlmW48zCfEFiCc2Kub5viMhvcHYqykexFDNNWRbNzB4T9OnFLsdBgMs4hcq+VTE5TQG0YUFf4o2RvYsR2qL48bUwsLIVnps4P4LbgU/UglGcSlUaNnHqDnpBgfdiHAP7wNIyYKFsWvkz6LnZjOL8ov+Kc7qcP93bBsQ0Qjf7w6RqVKAXCrmZte1gau/Qny2UKcDIu+yJ59DiijZg5zgoepH6bujK2YXvbUf7dq3vqM3JHsX6VO/FhVZ5Q1cXYki99bEsWYFmLFizalixJJ8mkzucpci5i+nQppVXwLD4yRAcrEX3/ANKVJc+2W3j1dLRacpYZpsVGtyc0i3vqCqHqOGHcZUI+bCreLHTcmef/ANRWRhQq15bKn7uxCEDTpxamyi5RdMx0+VddXKU3osel5lVOHHm9HbA8NeUkRLJMR/wYy6nyOpogI8E1yxn/AFAX/wCoqY9Q7NrwT7PJmN5yIE7hWDzMO9mFlhvpqMzanUWBouddXjtnn8v1fIyFxXSD9ozmIQ4SNMkCRq0aqCFZ1JG40JjAVgu5LhvyVMJbg5ryI9NqhZkxjZ4Mfy/getPHFdhnkRLqSrAXDuVI1ByI+22/alUdbk/g9R65d7WMowfk9gHLWE6H3YwK0Vy2V7sxc7yFz6up+9e9U5ZdnPls8bxTKxOQMEDdvvEg/wCHLiJXjI7AoTYgaaHxRvPs/gn6n029EfnbluXEdMwJGyomUxZ+kdDdemQCvc6EW0Fq7GyYNNWPyyxi5M8WznBGL4ny9icNEJZIwkQfKblXYMbWkky6BDbp2HkE2Bq5VKuS4wfZfXqkrr07PtfWisCySgwjMC0fQGck2D544o1B7K0rkL4J8CjU22m147H5OLj42PNxlvl4PdDXmbHyk2Yq8Cy0BIaM4QqUcEVJAaOJwqIgcKNEMN6YiBwpiIHA0ZA69GgTzL7VcOFxEUtjdobXH/syXt7G05I32Y9qtwl9G/wzT9Jad0q3/UtGX4zx+SZYlbJeOJYgyXu4Uhs5BH4Z0AK3OubW1rzdbHjqPyavpPpM6rnK1dFMJz3sb751V9dr+oHX3qtGyUXtHo7sGm2CjNdIP3g6aKLX0CgDUAXIGh2H6V0rZSewKvT6aoOEV0zrBjnVlZQoy3sAqqNd7gDX5nxUTsc/JEPTaYVuMV0yywvM8yMWIDe21h7Uuac32xUvS6UtR6IvEMY0xzZLAm2lzr4v51oo1tDKlVSmt+CCyWvqrANlJVgwDDdTbvpTJ1Sj20Fj59V71B9oeiKbrmGcJ1LEgenMiXJJ0uX0/hNNjjycdlLJ9YrrvUN9fJa8P5fxUoBhw0ksTggSplCl7plILlfwsub8QXvm0GlOjjxUdSZiZPr7d2610j0vkrlM4W8suUyspVVUkrEpsSAxAzMbLmb2AGg1Cc4xXGPgxcnKsyZ87GScDyRgIjfodQ6gdZmlCL2VFckBR2FtKGWTJ+BGutGhVQBYCw8DQVXlNvyckgWpTYWit49wePFQtDLsdVYfEjDVXQ9mB1oq7XXLZPa7RkeTeVpYcU8k6AdMMFYH0yu9vxEG6gISLHZpGA0FzYyLYKvUPLH35lmQoxn8G7rKfkWhppZIDQk6Oc8CurI6hlYEMrC4IO4IO4rozcJcoka6KXhvKOEgk6qK5IN0DyO6RmxX8NWJCmxI+Rqzbn2zhxZHHfll5WeGOqdEaEaYzkCoRIVqTg0SIFRogINEjh1MRA4UaBCKNMhjhRoEz/O/ATi4AIwOrGwePMSobQo8ZYbB0Zlv2JB7VZomk9Pwwq7JVTU4+Ueb4LkrGursMMyZRcCYoGe2uRFRiLn9okAeDT1XWvLNq31+18eK1+TPS4e2xHjKxVXB1BVkYghhbWkSx5JnoMb1qiyHb0x2GgDekHMxBsqWbUKz+ojQXCGw3/Q0Ucd8W2LyPWao2xhB+fIzpAFVLLdgbC4stkdhne+VSchABNyfkamOM3HbIyPXKY2qMX/ckQYJiudY5JUzZXeKN3WPRjuou7XA+HQW1IuKOGN12Ucv19KxRr8fIDJGG6gDsrCMXzMB05EzAAHRFjR8w0uAhN9SafHzx14M+5aqV/L733/k0HKXLrYqVo2bohEzSMkaZxqogUZgVG0+4PpPuDQqbjFuYnPtjVYv07+O9HpeB5UwUSKgw6OFYuGlAkcuQBnZmBJawAv7DxSZXy+DJf1PbLo0lybJ8AoGSKgZIKHZI00EghppbZwDQtkoaTS2SgGgZICaWyUCoJBUHCFQkcOo9EBo5RaegUxpFLCQak4INFvRwhReCNCv/f8AO39f0p9VE7NteELlYovTHChXT7CDmHkDtrpcnsPerNVEpraFymk+xwoQ12Oo0QGiRHkRP0pkE5vSAk1HtkOfheGlIkfDwykgWdo0ckbj1EHTX+dWP3U+AO15IOJw/DsogdMOEeziMKgVjfKr+nS99L/P3qzGm19tiJZFcXonJwzDBekIIQl83T6aBSy2GbLbUjTWkas48hvOO9fJNVQBYAAeBYD5WFJc3vYejOcN5JwkMnUCs4GcRxyENHEsgs6ottrFhreykqLDSnPIlrolylJab6RbcM4Zh8MvTgjSJCdlFrt89yf+lD9dv+AG1EnCkDQMamMXJ8UDKSitsi4PiMUt+lIr5TY27f8AbQ602/FlUkxFOTC1tRfgk3qpstANAyRpoPJ2wGj9ibjvQPOKfkbekKLb6CTS7YCP7/61NmPZBcpHQtjLpANVhiAaDTfkldgvXHCt7/TvY3sSOw0NNnjTUObXQtWpy4hApUUG2NbEIDYugPgsoP6GrUceTW9Acl+TJfZxzD14ei5/FiFhfdkGgPvbb5Ee9aXqWLxfOPgpYd/JaZsDWLx29GhsC6/2Kfj48py010LnZpELhuOeTNnw8kNspHUy+rMWFhbxlB/zVoZuFXXWnErUXyk9SRNvWb7U/Gi3zRneOYlxj8HHeyZs2ndyWBv8lK/85r0+FTxxW35MLMubyoJeDQtMoKoWAZr5VJ1bLvb5VhwxZTi5L4Nh2xjJRZRcZdvv2DW5yanL2zXcX+drCtzDhrGl12YudY/1daT6NCJBci4uLEi4uAdiRWRPGsS5tdGxG6DfFPseDQVVylJIKctIquX+PJig+UZSjEZfKEnI4+daGXiOtJlLEzI3NxXwR+fXYYGbKSPgBt3BdQR8iL0fpaTt7B9SbVDaInG+JBcF0VcrMcJHJp+wOmrC/a4JH0NXq6P3XNlbJv1RxT71s5YPiKxx4ReirhYIi7kaqCfTY9rEE/pT3DeylLKVfBSWyxwbMeIzAkkLGAvgArETb6kmlXQ//PpBUWyfqEk31rov0lBvYg2NjYg2Pg+DWNOmcF2b8LYS8MbiJlRS7EKqi5J0AFdXB2S0iZzUVtmV4xxHqYvAmNw0TMGBXYnNlN/kNLdrmtimlQqlsxcrIcsitRfTNYz276d/bzWLGDlLSNuUlFbZnOZOKK2DEkdzHI6oxBswQkhxfsTbL/mFamNRws0zKzclOjnHxs58ExeG66phYrBkIcnMNACRZfN7a1YyK263sqYeRS7+NSNIjg3sQdSNDsQdvnWFZjyhra8m/G2Mt6IWB4vDMzrFIGZCQy7EWOW4vut+9HfhThHkBVlQsbimLi+L6UEsuvoQkWsTfta+lBg1c7dM7KtUKnL8Gc5UkxMsvXdD0yjBWkNyzGwFj485QBW7f7cI6ZkYtltk3P4+CVxrH4iOKBWYJK4PUKgW0It6vymxBNveoox6eTaRX9Syr64RSfkseDYBoUIZgzM2YkXPYDc7nSsf1e+Mnwj8Gn6Vjzqr3N7bO3EcYIonlIuEUm3k7KPqbVRwcX3reMvBfyr1VW5fgHDcas0aypsQfTcXDDdPne36imZGDGrIUZeGLx8r3aeaHYCZ3jR3j6bsLmO98pv/AK70rOxlC3jWNx7HKG5LQFWMTG1+q8QvrpkQ6adib/yq9OM5YK2vBVUq45Wt9tDeL8STDwtM+yjbyeyj5/yrNxMd2TSLttihHZ4Rxbiss8zzMwu7X227AD2AAFeqhjxjFIxZZDbH8I4g+HlWaM2Kn9fIPmm21qcGmIrscGmj2mHi5nwbT4XVzGbLuVcWuAO5AJI86fKsGnFjXkan4NidrnU5R8lLj+LzwRYGedHLfjCRT6SQwAXMLaPkubEdjtWzXRXPlGJm3ZFlSjKRyx3PwKEQwuHNwGkZSF0+IBb3I97UEPTIp7kwJ+q8lqESB/8AfE9rBbfhogJbMcyG7SfDqzDQ+PerX6SD7+Sp/udn4JfD5GnnweIykdTFz+m5YKAEYjNpe2Vu3b2rpJKLghsN2Tha18s1+GkimCzLGGZGlWMta91JU5W2AYrWT3RYq/hmun7sefyjD4jjkoGFnmW8kbzqwPpuyspyne1g1u+1bMYR7ijz99s9wtflbO/LXFkkxSsQwlkmO3wmNkYkG/ggH5Cgvgvb18aJw7G7+T+5v/otOY+YpsPM6BbKEiZL7NZ1zkG3e7KfFqr4lEHWmXczKtrtaXggctcXR8TiMSIRDGmHd5VVswJBDXHpFiQG/T507Ip5QUGxWHdytlYlpa7NBzWRJw+ViLXiRrX2JKNa9Z+JX7eQ4mnmy54zf8GCmx5xJusWVo8KyuVYtnREyhiLC1jbzv7Vr8OBhO53b68RG/8A1bOIUEP4ixrCrK5OfspKBb317H9alxUdsQ5K5RhrvwaLjvGmwuNk9OYmFAO1rqBm+hX6+1LglKI/J5UZDkvLWh/KHFowXK5rrBI8o2v02BQr9CwpWRUprTH+mz4Jv5+TtzdxMPhMK0isI58kkojOv+GHCAnTVjufFKxqVCUtFzNtcqo78PyROGRws2BfDZ8n3iQZJCLqfQ5AI3AVCfrVmUtRlspRqi51Sh42TeYuZZMPiGjaMNE0agKTlDXBzMGAPclSP3aTjUQlDaH5+XZVPWumcY8f0+FFgtzI7JGh1uXfSwO9gGI+VE1u/f4Aq3HC01230i74HwHoREZrTMhDSgXKMR+S+llNvnaqd+cvc4/BdxPT41V7/qZX8pcNxOHGIaY2+LKu4ZkBPV+unz77U662uTihWHj21KTkzO8lSRHE4cxLIHEb9Yk3VvQfULagEkb97U/KS9p78FXBe7k4rv5LPmLmWWDEzQyQiSFkVVRmy+krq4IB0JzC37o8UvFx4OuMkNy82Vdjg10U/AeaJMLHkMWdDdo85ZcutiVNvUt/5g0+3Hha9v4KlObZRBrXnwdpOb80HRkiBsP8Usbg3OtiDr231o40qL5RE3ZcrK/blHbN/gATHHm3yJmv5sL15TM4yyv4PV4qcaEn+DFYnm+aNnSaEOBLMjRt6RlNsik5SDYZraaivTVY8Ek4mDdmzjJqS2tlryG4eGRguSNpzlXNmsMq3AJtft2rK9WUedaZf9KX7Uml02V0/Nct5YnUK3UYAk2ZAGuF0300vfY961I4dbas/gyMj1K6LlWl8ljwrii4jFKwQIRG+Yg3FgLXOgsNaDJqUaWkRhZMsjLU3HWl2Yb7QeZPvMnRjP4UZ7bOf2v77fWq2BiqqO35NfKv5S0vBkMtaGijs7laIGLNDyVzG2ElsxvE+jDx4I9xr/ZqllY/uR68lzGucXr4PXcRBFiIwHCyRtZh9RoynsbVgQybMabNadNd0NMj8N4FhoDeGEA/tMS7WO4BbanW+q2yXQqr0+qvtI6RcHwy2y4eIWJI9I3YWP8AKg/3W7yH+irS1okYfDxp0wsaqsZugA0S4IJXwSGb9aiHqM+e38hvHjro86kx+PwTth0JA6jFfww4bMb3QkHTbQdzXplGmxKR5x2ZNEnFL5NdwHhF8KFxcYd3keZlcahnNx8jYAke9Zebne1ZqBq4uLzq/cXfksZIcPCGxBjVSkdi6r6gg7C30FV6cq3IfAsOiFP1pGb4JjDjsY8jxjoRxMiowvfqEWzX3JAJt2sK0rWsajryZ1PLIv3JdGhn4RGMPNBBGkXUjZdBYZiuUEnxWfTnynauRfsxIqqUYLWzC4XA8RlK4STriK4DZrhAqkX9Xe3bXWtqU64/WvJiQryZtVy+03OCwaRTOkeFRI2iDGUW9TFiDGQe1rG1ULchuvls1q6owm4qJ3wfBMNE2eOCNG7MBqL+L7VSl6hZJaHxxK4PaR1xfDYZWVpIkdk+FmFyNb/1qKsycFoKzHjOSbRwxfCYzFOsUao0yMGK+nMxBtc/M/zp9WZKU1y8CrMVKElFeTzmDjGPiAwtm9OnSeFXNh2Fwbgdre1q2tVv6jCVuRH9vX/RtuB4T7thepibBgXnc5dULLlsAuxy6aefas663nZwizXx6vbq5TXZTcPxH/1HFPJJDmghjbJGw3ZrWuT+Y2J9tKsrjTWkmVNSyLXJx6Xg02EwyzRYd5IjEYysgh2CsAwAI9r5h32qhdk+3KSRoQp5xjta0Wd6xm9vbL6XwC/eu9xpp7JcUVkkWGwqyTCNYxa7si+o66AAeSRptWhXfPJ1W30U5VQoTml2Z3gZHEMRLPNCphRBHGjDYli31a1yf4hWjk2LFqSizOog8q5ysj0afFcMgkVUkhjZU+FSui9tPArGXqdkXs1ZYlclrRzfhGGL9Q4eLPp6svcAAG22wH6VL9Vt1ohYNXLlobxziyYaMyyAtc5VVRqzEE2v2Gm9Bg4zyLOUmTlXqmHSKTljDfeo5p8TGr9aUEKw9IEa2GXuAD6f8taufl/plFQM7Co99SnYvJbcV4hDhIQxSyj0xxoLXO9vYdyf61nY1cs2znY/BetlHHr1FFFwNXkVsa+FWeWSchNhkQKV0v8AluMt/ma33OMdQTMmmtz3bKPbKvnLjUWHi+74eJYZZUUzZbXS4v0yf6/QebCk5y78DWoVR+labPOwtWEirJ7HhKkVsUL5h796IjYWWhYcZG5+z/mrpkYaZvQT6GP5Sf8AQ9/181k5+IppyiaeJk6fFnp1ecnBp6ZsRY21KQQan+5DCHI0BNPhk2RjpMB1xb2Cg25PbDS0OBNHCcoPaZEop+Qkk7mmzyJ2dSYtVqPgVAmw9Bpnuy1rYPBCFdyetEtDr1x2tBriAVOzghj5pv6iaWtge2gUCskpckwnFPpiZqKeROXlkRrS8DaVKTl2w0tCvQNkgNCSLN3qYWut7iDKKa7AzX3qbLp2fczowUfA2kMPQKEkKkjY2pld06/tYEoKXlCJv70NlkrHuTJjBREpI2NFTdOvfFgzipeUZ7nLmQYWLRrzMLKPA/aP+g/ratXDrsunzkU8i2NUdI8bmkZ2LuSWJJJOvv8A3869BFaRjSlvsIFhejEtkN5mJ0NqkgET5TepILAC4BrmcmMy2170DQ2LPSOQubMwGGnOo0Rj87ZT7X2PbbxWLn4PL64mtiZPXFm9tWG634NNSFag4kgNRolCtXEjqI4QqSA0ZAa4gVTskN6LZAq4jQqk7Qqg7QqkkV6HZwKjZIqg4FQQC1CwkA1HwSCg2cIVBwbUSRGw5aJQI2VHMnHY8JHmbVyPQvn3PtqPntV3Ew3bLfwVr71WjxjiePeeRpZCSWN9f707fyFenqrUFpGHZY5PbOCrTUV2yPi5Pyj6/wDSpQJyEdTojYpEriEzrhZrek7Hb2NdsImFa5o5MaLggjQilyW1obF6ez0vkfm8OBBiGs2gVz+gDH+h+h7E4+Xhd8omti5W1xkbvLWTKs0VIay0lwCTARQaC2Cu0SGuOEKJMhhvUkCqThVJwr12yBD51OyN7DUbJBUkbFeh8s5vSOX3hbkX1F7+1rHX6MP1pntS1sD3IgixKtorA6A6eDt/fvUTrlFdnQtjN9HU0lsaKoCBUECtXJHBAqVEjY8LTowIbKrmHjkeFjzObufhTz7nwP8AaruNiOb38Fa69QR41xnikmJkMkhuew/pp2+VegqqUFpGLbc5vbIYWnFaUhmIlyjTc/3epBIcS3NSRJllHh9K4TyOj4EEknbXuB8yWOwFx+tRJjau0QMbhshGhsRex3HkG3017gg1EXsZNaOuDmv6Tv29/wDvRAEgiu0SmNAINwbEUDW12MjPTPQ+TOdBYQYg6DRXOuX2Plfft8ts7JxE+0amNlf0yPQhqARqDt7/AC81jzq0+zSUtjWFV5QDTGkUtoLYKHROxCuOYqIgNRs4V6k4quL8aSGSKIsA8hFgdsuaxue3fX2q7j43uJyKWRkquSiVcPGplYNIyZWZQq5dDfLmVSLkyXc2uLERnarM8eHH+xXjkTT7LbH8V6drRyNclQQPTmHYt2G9z2saq1Y3LyyxZkOPhEaV8VNlCxtAL3zl0Om2qC+bfb2N+1OUaqk9vbEuV1jWlpHTF4w5ugrsJcygNkJBWwLsfygfF33W3ehrhFPm/Adk5NcF5CvBzbWaQm1gRZRsQNB4BYX73/TllpPSRDxW49sk8OwaxgH85Fi1zr+vtaq+Te7WOx6VWiZVQtoN6kkVq5IgcFo1EjY8CnRgA2UnNHMkWEXUhpCNE8X2Lf6Dc1o4+LyfZWuvUEeP8W4lJiJDJIxJPn+X+2wrarrUFpGPbc5vbIgWmpFdsUsgUXP6VOgCsYljc1xJYYGC9ShM5F9FhtBU6EbGcQH4TfM//ktLkWqfBU8Y3H8Uv8nsP5AD6VEB0/gq6YhZcD+/1NQd8iaoCRxY21GhvvQPwPgew/Z9IThmBJNpLC5vYZVNh4F71i5Xk2aPtNN/2rNkWhrUpho50DJEKFEsQqSBGuRwhUnMrZ8MjyTB0Vh0YhZlB0z4jTXtWjj/APGijck5vf4OGGQDGFQAFXDJlFtFuSDlHb4V/QeKmxvgxcUuaKTldi+PxCv6lBlsragfj30B0FOt/wCFFelv3mbQ1jv5NZeBi9vr/U0zb4kNLkQCLLOw0NtxvoD3pyX1RK0X9xyxTmzG53b/APU1WIpCrGyzwwsi28Cs+37mXqPtR1oENHCiRAabEELbf34qzX5Al4PBeMys0t2YtoTqSdSTrr3rfx/BiZL+oiCrCKrH0Qor8efV9P8AWpJOcO9QQXnDt6krzL6PaiFn/9k=" alt="مقاله - تخریب های شیشه و متد درمان با روش Dst"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><b>شیشه یک ماده مخدر و اعتیاد آور است که مصرف آن انسان را از حالت طبیعی خارج می کند و سیستم ایکس را مختل می سازد.&nbsp;</b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><b>از نظر کنگره ۶۰ مصرف کنندگان شیشه با روش دی اس تی با در نظر گرفتن مدت زمان لازم و به تعادل رساندن جسم، روان و جهان بینی می توانند به درمان برسند و به زندگی عادی خود برگردند و به آرامش برسند.&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><b><br></b></span></div> text/html 2020-07-09T21:55:19+01:00 nikabadc60.mihanblog.com حسین کریمی کارگاه های آموزش عمومی نیک آباد http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3937 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; tab-stops:99.1pt"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ر</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">وز پنج‌شنبه مورخ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b>99/04/19</b>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">جلسه دهم از دور بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی نمایندگی نیک‌آباد ویژه مسافران و همسفران با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">نگهبانی کمک راهنمای محترم حسن آقا رضوانی، استادی کمک راهنمای ارجمند حسن آقا طاووسی </span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و<b> دبیری مسافر محمد</b></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">با دستور جلسه<b> </b></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;"</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تعطیلات تابستانی </span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">و<b> جشن تولد </b>و<b> آزادمردی کمک راهنمای بزرگوار آقا مرتضی رضوانی</b></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">رأس ساعت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">17:00&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img src="https://up.c60.ir/repository/4866/%D8%B3%D8%A7%D9%84%201399/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87/990419/IMG_2054.jpg" class="image-preview" style="width: 520px;"></span></p> text/html 2020-07-09T10:11:21+01:00 nikabadc60.mihanblog.com حسین کریمی برداشتی از سی دی عقلانیت http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3936 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; tab-stops:99.1pt"><font color="#000099"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">برداشتی از سی دی عقلانیت</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; tab-stops:99.1pt"><font color="#000066"><b style=""><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;">به قلم کمک راهنمای ارجمند آقای حسن رضوانی</span></b><b style=""><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></font></p><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/4866/%D8%B3%D8%A7%D9%84%201399/%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA/download.jpg" class="image-preview" style="width: 500px;"></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">بسم الله الرحمن الرحیم</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ابتدای سی دی در مورد لنگر کشتی بیان شده است. خُب حالا لنگر کشتی را بکشیم و به کدام سمت حرکت کنیم؟ تمام صحبت های آقای مهندس در مورد حرکت است از جهت منفی بطرف مثبت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">حرکت برای ساختن قالب، قالب به چه چیزی نیاز مند است؟ برای مثال حرکت بطرف اینکه اگر اضافه وزن داریم آن را حل کنیم چون با وزن زیاد،حرکت کردن هم، دچار مشکل می شود. پس عقلانیت یعنی کم کردن وزن، یا حرکت به جهت رفع مسئله اعتیاد و سیگار که مانع بزرگی است.</span></p></div> text/html 2020-07-08T07:08:53+01:00 nikabadc60.mihanblog.com zohreh najafi رهایی http://nikabadc60.mihanblog.com/post/3935 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif;">رها یافتگان کنگره 60 - نمایندگی نیک‌آباد</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="https://up.c60.ir/repository/4866/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C98_11_02/RAHHAI.jpg" class="image-preview" style="width: 480px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز&nbsp;چهارشنبه مورخ 99/04/18 شاهد رهایی سه نفر از مسافران شعبه نیک آباد از بند مواد مخدر بودیم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافران آقایان مظاهر، مرتضی و صفرعلی از لژیون اول، به کمک راهنمایی، آقا صادق، رها شده از بند مواد مخدر (به صورت حضوری در تهران)<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 16px;"><b>و ورود به سفر دوم کمک راهنمای بخش خانواده، همسفر زهره به صورت حضوری در تهران.</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif;">از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 شعبه نیک‌آباد، ورود سفر دوم کمک راهنمای محترم و رهایی این مسافران عزیز را به راهنمایان بزرگوار، خانواده ها‌ی محترمشان و اعضای شعبه نیک آباد تبریك و تهنیت عرض می‌نماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت برای این عزیزان مسئلت می‌نماییم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p>