وبلاگ نمایندگی نیک آباد http://nikabadc60.mihanblog.com 2018-01-21T12:02:41+01:00 text/html 2018-01-19T07:57:20+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani در باب دستور جلسه هفتگی: وادی پنجم http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1838 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">به نام قدرت مطلق الله<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">در باب دستور جلسه هفتگی: وادی پنجم<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">به قلم کمک راهنما؛ همسفر زهره<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"><img src="http://up.c60.ir/repository/6285/gol/821341_908.jpg"></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">زمانی می‌توانیم موفق شویم که ابتدا تفکر سالم و درستی داشته باشیم، حرکت کنیم و در راستای رسیدن به هدف خود تلاش کنیم.</span></p> text/html 2018-01-19T02:46:14+01:00 nikabadc60.mihanblog.com جواد جعفری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 شعبه نیک آباد http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1837 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">پنج شنبه مورخ96/10/28 جلسه دوم از دوربیست ویکم سری کارگاههای آموزشی عمومی ویژه مسافران و&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">همسفران شعبه نیک آباد با نگهبانی کمک راهنمای محترم آقا صادق&nbsp;، دبیری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">مسافر مهدی&nbsp;و استادی مسافر جواد با دستور جلسه <b>« وادی پنجم و تاثیر آن بر روی من&nbsp;»</b> راس ساعت 17 آغاز به کار نمود .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vcat_img_6480.jpg" alt=""></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2018-01-18T03:02:27+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم شفیعی خلاصه سی دی هفته؛ ریتم http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1836 <br><p align="center"><font size="3">به نام قدرت مطلق الله<strong> </strong></font></p> <p align="center"><font size="3"><strong>برداشتی از سی دی ریتم از آقای مهندس</strong></font></p> <p align="center"><img alt="" src="http://academic60.ir/upload/s3zeeupiotyr5aghg61u.jpg" border="0" hspace="0" align="absBottom"></p> <p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 8pt" dir="rtl"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', sans-serif" lang="FA"><font size="2">ما در مورد صور پنهان می گوییم که فکر نکنید زندگی فقط همین است هرکسی خورد، خورد هرکسی هر خلافی کرد ، کرد تمام شد رفت ، نه این نیست پرده ای پشت پرده است، کاسه ای زیر نیم کاسه هست.</font></span></p><br> text/html 2018-01-18T02:03:09+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مرتضی ضیایی برداشتی از سی دی ریتم http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1834 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div></blockquote><div>برداشتی از سی دی ریتم&nbsp;</div><div>به قلم کمک راهنمایی محترم حسن رضوانی&nbsp;</div><div>ریتم یعنی هر چیزی قوانین خودش را دارد،مثل اهنگ که اگر جا به جا نواخته شود معنای واقعی خودش را از دست خواهد داد.</div><div>نوشتار کتاب اسمانی به عنوان کاتالوگی برای بشر فرستاده شده است؛که با ریتم بسیار دقیق نوشته شده است؛ که اگر خوب شناخته شود و در موردش تفکر شود قوانین تمامی هستی را میتوان کشف کرد.</div><div>&nbsp;انسان باید مثل آقای مهندس تفکر کند،و نخواهد از اینترنت ومطالب اماده و پخته شده بهره برداری کند.</div><div>و این یعنی تقلید از دیگران،جسم انسان هم ریتم به خصوص خودش را دارد،که مثل اهنگ اگر درست نواخته نشود اختلال پیش می اید،و لذت بخش نیست،و این بستگی به اموزش و اجرا دارد.</div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="&lt;a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank"><img src="http://uupload.ir/files/h43k_s3zeeupiotyr5aghg61u.jpg" border="0" alt="آپلود عکس">" alt="" /&gt;</div><div><br></div> text/html 2018-01-17T10:37:43+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani کار گاه های آموزشی خصوصی همسفران http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1832 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">روز سه شنبه جلسه یازدهم از دور پنجم سری کارگاههای آموزشی، خصوصی همسفران نمایندگی نیک آباد در تاریخ 96/10/26 با استادی <b>همسفر خانم زهرا</b>، نگهبانی <b>همسفر خانم مریم</b> و دبیر موقتی <b>همسفر خانم زهره</b> با دستور جلسه «<b>غذای ما دوای ما و دوای ما غذای ما»</b> رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/23458/IMG_6410.JPG" alt=""></span></p> text/html 2018-01-17T02:44:17+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani گزارش اولین انتخابات مرزبانی همسفران، نمایندگی نیک‌آباد http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1831 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">انتخابات سازوکاری است که طی آن اداره یک مجموعه برای شکل‌گیری و گزینش متصدیان به ظهور می‌رسد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/23458/IMG_6386.JPG" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">انتخابات دوره سوم مرزبانی نمایندگی نیک‌آباد، در قسمت همسفران در روز سه‌شنبه مورخ 96/10/26 با حضور دستیاران دیده‌بان محترم آقای نادر و آقای عباس و تیم همراه با شور و شوق فراوان و همیاری همسفران بانظم خاصی در محل نمایندگی برگزار شد.<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-01-16T11:18:27+01:00 nikabadc60.mihanblog.com نمایندگی نیک آباد کارگاه آموزشی خصوصی مسافران نمایندگی نیک آباد http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1830 <span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;">سه شنبه مورخ96/10/26 جلسه اول از دور ششم&nbsp; کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه مسافران سفر اول ودوم نمایندگی نیک آباد با دستور جلسه" غذای ما دوای ما ، دوای ما غذای ما&nbsp; &nbsp;" با نگهباتی مسافر خسرو دبیری مسافر فرزاد&nbsp; و استادی کمک راهنمای محترم مسافر محمد راس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/juqf_img_6434.jpg" alt=""></span></div></div><div style="text-align: right;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></div> text/html 2018-01-16T09:56:02+01:00 nikabadc60.mihanblog.com نمایندگی نیک آباد انتخابات مرزبانی http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1829 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ادامه و تلاش هر موجودی مشروط به انتخاب راه درست و هدف تعیین شده میباشد. (مهندس دژاکام)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">انتخابات دوره سوم </span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">مرزبانی نمایندگی نیک آباد، در قسمت مسافران </span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">در روز سه شنبه مورخ 26/10/96با حضور دستیاران دیده‌بان محترم مسافران آقای عباس و نادر و تیم همراه با شور و شوق فراوان و همیاری مسافران با نظم خاصی در محل نمایندگی برگزار گردید .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/suyy_img_6397.jpg" alt=""></o:p></span></p> text/html 2018-01-14T10:45:49+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مرتضی ضیایی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران نمایندگی نیک آباد http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1828 <div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یک‌شنبه مورخ۲۴ /10 /96 جلسه نهم&nbsp; از دور سیزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران سفر اول و دوم نمایندگی نیک‌آباد با دستور جلسه "غذای ما دوای ما دوای ما غذای ما&nbsp; &nbsp;" با نگهبانی مسافر اسد دبیری مسافر جواد و استادی مسافر مرتضی&nbsp; &nbsp;رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/gn8b_img_6394.jpg" alt=""></div> text/html 2018-01-12T12:08:37+01:00 nikabadc60.mihanblog.com مریم رضوانی rezvani اخباز60 درجه ؛ انتخابات دوره سوم مرزبانی http://nikabadc60.mihanblog.com/post/1827 <div style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">در رای دادن ما باید به سه مولفه معرفت، عمل سالم و عدالت دقت داشته باشیم</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><br></span></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/23458/IMG_6379 - Copy.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">احتراماً به اطلاع کلیه اعضاء نمایندگی نیک آباد می رسانیم: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">انتخابات مرزبانی دوره سوم همسفران ساعت 16 سه شنبه مورخ&nbsp; 96/10/26 برگزار می گردد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">برای شرکت در رأی گیری همراه داشتن کارت عضویت معتبر کنگره 60 نمایندگی نیک آباد الزامی است .<o:p></o:p></span></p></div>